دنیای این روزهای ما

کانال زوم: این اولین قسمت از برنامه «جنگل آسفالت» است. تلنگری در ابتدای راه به ما برای بهتر دیدن اطرافمان. برای اینکه به خودمان بیاییم و ببینیم داریم چه بلایی بر سر محیط زیستمان می آوریم. برای اینکه به فکر آیندگان مان، فرزندان من و تو باشیم. برای اینکه…

جنگل آسفالت

کانال زوم: ما در این برنامه قرار است از محیط زیست بگوییم. از اتفاقات و حواشی اطراف آن. از حفظ و نگهداری اش. و از وظیفه ای که در مقابلش به گردن هر کدام از ما وجود دارد. «جنگل آسفالت» برنامه محیط زیستی «کانال زوم» است.