محیط زیست3 ویدیوها

آشغال ریختن در خیابان

کانال زوم: در برنامه «فرهنگ بی فرهنگی» قرار است رفتارهی اختماعی و فرهنگی خودمان را زیر ذره بین ببریم. رفتارهایی که با اصلاح آنها می توانیم جامعه بهتری برای زندگی داشته باشیم. این برنامه رصد رفتارهای شخصی هر کدام از ماست. مایی که پایه های اصلی جامعه را شکل می دهیم.

دنیای این روزهای ما

کانال زوم: این اولین قسمت از برنامه «جنگل آسفالت» است. تلنگری در ابتدای راه به ما برای بهتر دیدن اطرافمان. برای اینکه به خودمان بیاییم و ببینیم داریم چه بلایی بر سر محیط زیستمان می آوریم. برای اینکه به فکر آیندگان مان، فرزندان من و تو باشیم. برای اینکه…

جنگل آسفالت

کانال زوم: ما در این برنامه قرار است از محیط زیست بگوییم. از اتفاقات و حواشی اطراف آن. از حفظ و نگهداری اش. و از وظیفه ای که در مقابلش به گردن هر کدام از ما وجود دارد. «جنگل آسفالت» برنامه محیط زیستی «کانال زوم» است.