Home Page V1

selection
معرفی کانال زوم یا ما کی هستیم؟!
۰۴:۲۵

معرفی کانال زوم یا ما کی هستیم؟!

کانال زوم: در این ویدئو بچه های «کانال زوم» کمی از خودشان  مانیفست های اصلی مورد نظر این رسانه گفته اند. چیزهایی که به آن اعتقاد دارند و در کار و زندگی روزمره شان به آن عمل می کنند. «کانال زوم» قرار است با چنین نگاهی در کنار شما قرار بگیرد. این تازه ابتدای راه […]
۹۵۰۸۷۶_۲۳۵
۰۰:۲۴

آشغال ریختن در خیابان

کانال زوم: در برنامه «فرهنگ بی فرهنگی» قرار است رفتارهی اختماعی و فرهنگی خودمان را زیر ذره بین ببریم. رفتارهایی که با اصلاح آنها می توانیم جامعه بهتری برای زندگی داشته باشیم. این برنامه رصد رفتارهای شخصی هر کدام از ماست. مایی که پایه های اصلی جامعه را شکل می دهیم. (بازدید ۱۰۳۲۵ بار, بازدیدهای […]
Zoom Logo Final
برای آغاز
۰۱:۱۷

برای آغاز

زوم یک کانال مشارکتی برای تولید برنامه های متفاوت و نمایش آن است. با ما همراه باشید. (بازدید ۵۴۱۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

ویدیو های برتر

selection
معرفی کانال زوم یا ما کی هستیم؟!
۰۴:۲۵

معرفی کانال زوم یا ما کی هستیم؟!

کانال زوم: در این ویدئو بچه های «کانال زوم» کمی از خودشان  مانیفست های اصلی مورد نظر این رسانه گفته اند. چیزهایی که به آن اعتقاد دارند و در کار و زندگی روزمره شان به آن عمل می کنند. «کانال زوم» قرار است با چنین نگاهی در کنار شما قرار بگیرد. این تازه ابتدای راه […]
۹۵۰۸۷۶_۲۳۵
۰۰:۲۴

آشغال ریختن در خیابان

کانال زوم: در برنامه «فرهنگ بی فرهنگی» قرار است رفتارهی اختماعی و فرهنگی خودمان را زیر ذره بین ببریم. رفتارهایی که با اصلاح آنها می توانیم جامعه بهتری برای زندگی داشته باشیم. این برنامه رصد رفتارهای شخصی هر کدام از ماست. مایی که پایه های اصلی جامعه را شکل می دهیم. (بازدید ۱۰۳۲۵ بار, بازدیدهای […]
Zoom Logo Final
برای آغاز
۰۱:۱۷

برای آغاز

زوم یک کانال مشارکتی برای تولید برنامه های متفاوت و نمایش آن است. با ما همراه باشید. (بازدید ۵۴۱۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
(بازدید ۴۹۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )